M.A., M.Phil., Kavya Tirtha, Ph.D. awarded from Jadavpur University

Associate  Professor

tapasi.baner@gmail.com
Teaching & Research Interest:

Kavya, Anthology

Publication

PRACHIN BHARATER KARNIRDHARANPADHHATI  O KARGRAHANVYAVASTHA , P-173-186, ANVĪKṢĀ, VOL.XXXVII,MARCH,2016,ISSN:0587-1646,JADAVPUR UNIVERSITY,KOLKATA-700032